วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

ตัอย่างคำนำ

คำนำ
               รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพรหัสวิชา 3000 – 1101 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านของแต่ภาคของประเทศไทย  เพื่อให้นิทานพื้นบ้านของไทยในแต่ละเรื่องได้ให้คุณค่าด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย สามารถเป็นเครื่องหล่อหลอมอัธยาศัยจิตใจของคนภาคเหนือ ให้มีความเมตตากรุณา อ่อนโยน อ่อนน้อม น่าคบหาซึ่งสิ่งเหล่านี้นิทานมีส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติตนทางจริยธรรมไม่น้อย
                                นิทานพื้นบ้านของแต่ละภาค จะมีเนื้อหาให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน โดยจะมีการแทรกเนื้อข้อคิด คติสอนใจในนิทานเรื่องนั้น ๆ  โดยมีนิทานพื้นบ้านของแต่ละภาคคือ   ภาคเหนือ  ภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคกลาง  โดยให้คุณค่าด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และยังเป็นการอนุรักษ์ไว้ ช่วยให้เยาวชนของชาติมีโอกาสเรียนรู้ การวิถีชีวิตแห่งบรรพบุรุษของตนได้เป็นอย่างดี 
               การนำเอานิทานไปเล่าเรื่องประกอบคำสอนให้เด็ก ๆ ได้ฟังย่อมจะเป็นเครื่องทำให้เพลิดเพลินและเสริมความรู้ แบ่งเบาภาระที่จะต้องสอนเนื้อหาอย่างเดียว โดยอาศัยบุคลาธิษฐานเป็นตัวอย่างประกอบ นอกจากนี้นิทานแต่ละเรื่องยังให้ข้อเท็จจริงและช่วยในด้านการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาที่ถูกต้อง เป็นการเพิ่มทักษะในด้านการเห็น การฟัง และการทำตามเยี่ยงอย่างอันดีนั้นด้วยการศึกษาเรื่องนิทานจึงเป็นปัจจัยให้ เกิดความรู้ทั้งทางทฤษฎีและแนวปฎิบัติด้วยทั้งสองทาง หากเกิดความผิดพลาดประการใดก็ขอมา ณ  โอกาสนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: